• Internat

      • Regulamin

      • Regulamin Internatu

       Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej

       im. św. Królowej Jadwigi w Sandomierzu

       ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

       § 1

       Aktami prawnymi powołującymi Internat są Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

       im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu i Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi będące podstawą zapisów Regulaminu Internatu.

       § 2

       Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, współdziałającą ze szkołą w realizowaniu

       zadań dydaktycznych i wychowawczych.

       § 3

       Miesięczny koszt pobytu w Internacie określany jest w każdym roku przez Dyrektora

       Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu.

       § 4

       Internat jest instytucją katolicką, promowane są w nim wartości chrześcijańskie.

       § 5

       Praca opiekuńczo-wychowawcza w Internacie realizowana jest na podstawie Szkolnego

       Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

       § 6

       Wspólnotę Internatu tworzą wychowankowie oraz wychowawcy, i wszyscy są

       odpowiedzialni za klimat i funkcjonowanie społeczności internackiej.

       § 7

       Realizując cele i zadania opiekuńczo-wychowawcze, Internat:

       1. sprawuje opiekę nad wychowankami poza czasem zajęć szkolnych,

       2. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Internacie,

       3. kształtuje przyjazne środowisko wychowawcze wspomagające rozwój wychowanków,

       4. chroni prawa wychowanków do czasu nauki i wypoczynku,

       5. wspiera w zakresie formacji religijnej,

       6. udziela indywidualnego wsparcia mieszkańcom Internatu, w zakresie ich potrzeb i na miarę

       możliwości Internatu,

       7. współpracuje z rodzicami / prawnymi opiekunami, Dyrektorem Szkoły, pedagogiem,

       psychologiem, wychowawcami klas i innymi pracownikami szkoły.

       ROZDZIAŁ 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA INTERNATU

       § 8

       Za organizację i funkcjonowanie Internatu odpowiada Kierownik Internatu w porozumieniu z

       Dyrektorem Szkoły.

       § 9

       Internat prowadzi działalność w okresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły w

       miesiącach: od września do czerwca.

       § 10

       Opieka nad wychowankami sprawowana jest w dni nauki szkolnej od 13.00 do 8.00 i w weekendy całodobowo.

       § 11

       Internat korzysta ze stołówki szkolnej przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim

       Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej.

       ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJA ŻYCIA W INTERNACIE

       § 12 Zasady obowiązujące w Internacie

       1. Czas obowiązkowej nauki indywidualnej w ciszy jest określony jako studium. W planie

       dnia przewiduje się studium popołudniowe (16:30 – 18.00) i wieczorne (20.00-21.10)

       2. Wychowankowie spędzają czas studium w swoich pokojach lub w miejscach ustalonych z

       wychowawcami internatu,

       3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22.30 – 6.00; mieszkańcy nie korzystają w tym

       czasie z urządzeń komunikacji elektronicznej, suszarek do włosów i innych urządzeń

       powodujących hałas.

       4. Toaletę wieczorną uczniowie powinni zakończyć do godz. 22:30.

       5. Gaszenie świateł w pokojach maksymalnie o 23:00.

       6. W czasie studium wychowankowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i laptopów

       tylko do celów naukowych.

       7. W czasie zajęć lekcyjnych Internat jest zamknięty.

       8. Po zajęciach szkolnych wychowankowie mają czas wolny do rozpoczęcia studium.

       Wychodząc ze szkoły i powracając do Internatu, Uczniowie mają obowiązek wpisać ten fakt

       do „Zeszytu wyjść i powrotów”, znajdującego się w pokoju wychowawców.

       9. W czasie wolnym szczególnie zalecana jest aktywność na świeżym powietrzu, na sali

       gimnastycznej, czy siłowni.

       10. Internat umożliwia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, odbywających się na

       terenie szkoły lub poza nią.

       11. Wychowankowie Internatu na weekendy wracają do domu lub pozostają w internacie.

       12. Wyjeżdżając na weekend do domu i po powrocie, wychowankowie odnotowują ten fakt w

       „Zeszycie wyjść i powrotów”.

       14. W przypadku późniejszego czasu powrotu, konieczny jest telefoniczny kontakt rodziców /

       prawnych opiekunów z dyżurującym wychowawcą Internatu.

       15. W terminach ustalonych w oparciu o kalendarz Szkoły (np. ferie, przerwy świąteczne,

       dłuższe weekendy) wszystkich mieszkańców obowiązuje wyjazd do domu.

       16. W ciągu tygodnia uczniowie mogą wyjechać do domu po zwolnieniu przez rodziców /

       prawnych opiekunów z zajęć szkolnych i uzgodnieniu czasu wyjazdu z dyżurującym

       wychowawcą Internatu.

       17. W przypadku choroby wychowankowie wyjeżdżają do domów.

       18. Wychowankowie są zakwaterowani w jedno, dwu, trzy pokojach. O sposobie

       zakwaterowania w pokojach decyduje Kierownik Internatu.

       19. Kształtowaniu odpowiednich postaw społecznych służą dyżury wychowanków

       wyznaczane i egzekwowane przez Sejmik Internacki przy asystencji wychowawców. Mieszkańcy Internatu podejmują dyżury: stołówkowy - rozkładanie posiłków i sprzątanie po kolacji; zmywakowy – zmywanie po kolacji; liturgiczny – prowadzenie modlitw wieczornych; porządkowy – sprzątanie korytarza, pokoju nr 4, łazienek i toalet.

       20. Mieszkańcy korzystają z mebli i sprzętu stanowiącego wyposażenie poszczególnych

       pokoi oraz wyposażenie Internatu. Ze sprzętów audiowizualnych dostępnych w internacie

       oraz z siłowni, uczniowie korzystają każdorazowo za zgodą wychowawcy oraz wpisują ten

       fakt do „Zeszytu korzystania z siłowni i sali telewizyjnej”.

       21. Uczniowie w każdym z użytkowanych przez siebie pomieszczeń pozostawiają po sobie

       porządek.

       22. Wychowankowie mogą za zgodą rodziców korzystać z własnych laptopów.

       23. Zmiany w umeblowaniu pokojów mogą być dokonywane tylko za zgodą wychowawcy

       Internatu.

       24. W sytuacji zawinionych zniszczeń, koszty naprawy (zakupu), pokrywane są przez

       rodziców / prawnych opiekunów mieszkańców.

       25. Internat zapewnia trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.

       Uczestnictwo w posiłkach jest obowiązkowe.

       26. Kolację rozpoczyna i kończy wspólna modlitwa.

       27. W godzinach wieczornych praktykowana jest krótka wspólna modlitwa w kaplicy, którą prowadzą

       wyznaczeni wcześniej wychowankowie lub dyżurujący wychowawca.

       28. Raz w tygodniu, w ustalonym przez Kierownika czasie, mogą odbywać się spotkania

       wspólnoty internackiej, w celu przekazania istotnych informacji, integracji mieszkańców czy

       realizacji zadań wychowawczych.

       29. W internacie obowiązuje całkowity zakaz:

       a) palenia papierosów, e-papierosów,

       b) używania, posiadania narkotyków, środków odurzających i innych substancji

       uznanych za niebezpieczne,

       c) przebywania na terenie Internatu pod wpływem narkotyków lub innych substancji

       odurzających,

       d) używania, posiadania, przebywania w Internacie pod wpływem alkoholu,

       e) posiadania narzędzi i przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne,

       f) używania wulgaryzmów.

       30. Niedopuszczalna jest jakakolwiek przemoc fizyczna, słowna lub psychiczna wobec

       innych mieszkańców Internatu, wychowawców i innych pracowników szkoły.

       ROZDZIAŁ 4. MIESZKAŃCY INTERNATU

       § 13

       Zasady rekrutacji do Internatu

       1. Internat przeznaczony jest dla uczniów, którzy zostali przyjęci do Katolickiego Liceum

       Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu lub do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu

       2. O przyjęciu do Internatu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcami

       Internatu.

       3. Liczba miejsc w Internacie jest ograniczona.

       4. Kandydat ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Internatu i przestrzegania go.

       § 14

       Zasady rezygnacji z pobytu w Internacie

       Rezygnacja z pobytu w Internacie winna być poprzedzona pisemnym wnioskiem rodziców /

       prawnych opiekunów) do Dyrektora Szkoły minimum dwa tygodnie przed planowaną zmianą.

       § 15

       Prawa wychowanka Internatu

       Wychowanek Internatu ma prawo do:

       1. akceptacji i poszanowania godności osobistej,

       2. życzliwego i podmiotowego traktowania,

       3. rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań i zdolności,

       4. korzystania z opieki i wsparcia wychowawców Internatu,

       5. wyjścia z Internatu w czasie wolnym do godz. 16.30 w dni nauki i przeznaczonym na to czasie
        w weekendy.

       6. do późniejszego powrotu do Internatu w uzasadnionych przypadkach (np. zajęcia

       pozalekcyjne, wizyta u lekarza), na podstawie pisemnego zwolnienia przez rodziców /

       prawnych opiekunów w dzienniku elektronicznym, w wersji papierowej lub w wiadomości

       sms do dyżurującego wychowawcy.

       § 16

       Obowiązki wychowanka Internatu

       Obowiązkiem mieszkańca jest:

       1. zapoznanie z Regulaminem Internatu i stosowanie się do zawartych w nim zapisów,

       2. postępowanie zgodne z zasadami moralności chrześcijańskiej,

       3. dbanie o dobre imię Szkoły i Internatu,

       4. stosowanie zasad dobrego wychowania w Internacie i poza nim,

       5. dbanie o atmosferę życzliwości, wzajemnego zaufania, zrozumienia i wzajemnej pomocy,

       6. przestrzeganie planu dnia oraz stosowanie się do poleceń wychowawców

       7. sumienne i odpowiedzialne wypełnianie dyżurów, a także troska o utrzymanie porządku w

       pokojach i miejscach wspólnego użytkowania,

       8. aktywne uczestnictwo w życiu religijnym Internatu określonym w planie dnia i czynny

       udział w uroczystościach i spotkaniach organizowanych na terenie Internatu i poza nim,

       9. szanowanie cudzej własności i zwracanie rzeczy pożyczonych,

       10. sumienne i osobiste odnotowywanie każdego wyjścia lub wyjazdu z Internatu w

       dokumencie, jakim jest „Zeszyt wyjść i powrotów” oraz potwierdzenie powrotu poprzez

       wpisanie godziny  i złożenie czytelnego podpisu,

       11. ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmioty, które przywozi do Internatu,

       12. zachowanie ciszy nocnej ( od 22.30 do 6.00),

       13. przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń komunikacyjnych,

       14. przestrzeganie zasad stosowności estetyki wyglądu poprzez:

       a) noszenie schludnego stroju szkolnego,

       b) noszenie galowego stroju szkolnego podczas uroczystości,

       c) korzystania na terenie Internatu ze zmiennego obuwia miękkiego (np. kapcie)

       d) nie noszenia symboli i znaków wyrażających sprzeciw wobec wartości

       chrześcijańskich.

       15. uporządkowanie spraw internackich przed zakończeniem roku szkolnego, co zostaje

       potwierdzone wpisem Kierownika lub wychowawcy do karty obiegowej.

       ROZDZIAŁ 7. NAGRODY I KONSEKWENCJE

       § 17

       Nagrody

       Troska o dobre imię Internatu, sumienne wypełnianie podjętych zobowiązań, tworzenie

       przyjaznej atmosfery, utrzymywanie porządku w pokojach czy różne inicjatywy na rzecz

       społeczności internackiej, są nagradzane:

       1. wpisem pochwały do dziennika elektronicznego,

       2. pochwałą Kierownika Internatu lub Dyrektora Szkoły,

       3. dyplomem,

       4. listem pochwalnym do rodziców,

       5. nagrodą rzeczową.

       § 18

       Konsekwencje

       Destrukcyjna, uwłaczająca godności postawa mieszkańca, jego nieodpowiedni stosunek do

       obowiązków, łamanie zasad niniejszego regulaminu może skutkować następującymi

       konsekwencjami:

       1. upomnieniem ustnym wychowawcy Internatu,

       2. wpisem uwagi do dziennika elektronicznego,

       3. upomnieniem Kierownika Internatu

       4. upomnieniem Dyrektora Szkoły,

       5. powiadomieniem rodziców / prawnych opiekunów,

       6. pełnieniem dodatkowego dyżuru,

       7. warunkowym pobytem w internacie na zasadach określonych w kontrakcie,

       8. odmową miejsca w Internacie na rok następny,

       9. skreśleniem z listy wychowanków.

       § 19

       Skreślenie z listy wychowanków

       Mieszkaniec jest skreślony z listy wychowanków w przypadku:

       1. zaistnienia przyczyn uzasadniających skreślenie z listy uczniów Liceum lub Szkoły Podstawowej zgodnie ze Statutem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Sandomierzu i Statutem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Sandomierzu.

       2. pisemnego wniosku rodziców / prawnych opiekunów złożonego do Dyrektora Szkoły, minimum tydzień przed planowaną zmianą.

       ROZDZIAŁ 7. RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE

       § 20

       Prawa Rodziców / Prawnych Opiekunów

       Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:

       1. bieżących kontaktów z Kierownikiem i wychowawcami Internatu,

       2. informacji o postawie i zachowaniu swojego dziecka,

       3. zwalniania dziecka w uzasadnionych sytuacjach i we wskazany w regulaminie sposób u

       dyżurującego wychowawcy,

       4. odwiedzin w pokojach w czasie wolnym uczniów, nie dłużej niż do godz. 20.00 (lecz nie w

       czasie pandemii).

       § 21

       Obowiązki Rodziców / Prawnych Opiekunów

       Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:

       1. zapoznania się z zapisami niniejszego regulaminu,

       2. regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Internacie,

       3. uczestniczenia w zebraniach z Dyrektorem i wychowawcami Internatu.

       4. przedstawiania wychowawcom rzetelnej informacji zdrowotnej wychowanka oraz innej,

       mogącej mieć wpływ na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w relacjach z dorosłymi,

       5. aktywnej współpracy z wychowawcą Internatu poprzez systematyczny kontakt osobisty,

       telefoniczny lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

       6. przygotowania niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania dziecka w warunkach

       Internatu.

       7. osobistego odebrania wychowanka zgłaszającego niedyspozycję zdrowotną lub

       przekazania pisemnej zgody na samodzielny powrót wychowanka do domu (w dzienniku

       elektronicznym lub wiadomości sms wysłanej do dyżurującego wychowawcy),

       8. informowania Kierownika Internatu lub bezpośrednio administracji szkoły, o czasie

       nieobecności wychowanka, celem odliczenia opłat za okres nieobecności w Internacie

       (minimum trzy dni).

       § 22

       Współpraca Rodziców / Prawnych Opiekunów z Wychowawcami

       Zasady stałego kontaktu i współpracy rodziców / prawnych opiekunów i wychowawców

       ustalane są podczas zebrania wspólnego i rozmów indywidualnych.

       Rozdział 8. KIEROWNIK INTERNATU

       § 23

       Prawa i obowiązki Kierownika Internatu:

       1. Kierownik Internatu wyznacza dyżury wychowawcom.

       2. Czuwa nad właściwym prowadzeniem dokumentacji Internatu.

       3. W przypadku choroby wychowanka, po wcześniejszej pisemnej lub telefonicznej prośbie

       rodziców / prawnych opiekunów, zgłasza czas nieobecności ucznia do administracji szkoły.

       4. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Internatu przez wychowawców i

       wychowanków.

       5. Organizuje wybory przewodniczącego Internatu

       6. Dokonuje przydziału mieszkańców do poszczególnych pokoi.

       7. Nadzoruje wyznaczanie dyżurów wychowankom Internatu przez Sejmik.

       8. Dba o zaopatrzenie w środki higieniczne w Internacie.

       9. Zapoznaje mieszkańców Internatu z zasadami zawartymi w Regulaminie, instrukcjach BHP

       obiektu, zasadach bezpieczeństwa.

       10. Ma prawo dokonywania zmian w przydziałach pokojów w trakcie roku szkolnego.

       Rozdział 9. WYCHOWAWCY INTERNATU

       § 24

       Prawa Wychowawcy

       Wychowawca Internatu ma prawo:

       1. diagnozowania sytuacji wychowawczej i wsparcia w tym zakresie Dyrektora Szkoły,

       pedagoga i psychologa szkolnego,

       2. formułowania uwag i egzekwowania postaw i zachowań uczniów zgodnych z zapisami

       Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu,

       3. stosowania nagród i konsekwencji zgodnie z regulaminem

       4. planowania i dokonywania zmian w harmonogramie dnia, zgodnie z kalendarzem Szkoły i

       Internatu,

       5. uzyskiwania informacji o planowanych wyjściach szkolnych od ich organizatorów,

       6. zgłaszania do Kierownika Internatu lub Dyrektora uwag dotyczących bazy lokalowej i

       wyposażenia Internatu,

       7. doskonalenia zawodowego w formach szkoleń, konferencji i warsztatów,

       8. współpracy z Dyrektorem Szkoły w zakresie rekrutacji do Internatu i skreślania z listy

       mieszkańców,

       9. współpracy z Dyrektorem, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym,

       10. wyboru metod pracy wychowawczej,

       11. ustanowienia zakazu wobec ucznia oraz wyznaczenia mu dodatkowego dyżuru,

       12. Dyrektor oraz wychowawca, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, mają prawo

       komisyjnie, w obecności ucznia, skontrolować jego rzeczy osobiste.

       § 25

       Obowiązki wychowawcy

       Wychowawca Internatu ma obowiązek:

       1. sprawowania opieki nad mieszkańcami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu i

       nauki,

       2. tworzenia przyjaznego klimatu wychowawczego,

       3. systematycznej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków,

       przekazywania rodzicom informacji, w tym formułowania uwag krytycznych dotyczących

       zachowania

       ich dziecka,

       4. przedstawiania w Szkolnym Zespole Wychowawców sytuacji mieszkańców, szczególnie w

       zakresie nagród i kar,

       5. prowadzenia dokumentacji w zakresie opieki i wychowania, którą stanowią:

       a) dziennik zajęć Internatu,

       b) zeszyt wyjść i powrotów mieszkańców Internatu,

       c) zeszyt pochwał i uwag,

       d) zeszyt korzystania z siłowni i sali telewizyjnej.

       e) zeszyt protokołów

       f) zeszyt informacyjny

       6. udzielania indywidualnego wsparcia zgodnie z potrzebami wychowanka,

       7. dbałości o stan techniczny i estetyczny powierzonych miejsc w Internacie,

       8. zastosowania Procedur postępowania w przypadku zauważenia u Uczniów zachowań

       niepożądanych takich jak: spożywanie, posiadanie alkoholu, narkotyków i innych substancji

       odurzających, popełnienia czynu karalnego, palenia papierosów, używania wulgaryzmów

       słownych, agresji fizycznej.

       § 26

       Odpowiedzialność służbowa Wychowawcy

       Wychowawca Internatu odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły.

       Rozdział 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       § 27

       Regulamin ustalany jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z wychowawcami Internatu.

       § 28

       Ogłoszenie Regulaminu następuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz

       wywieszenie na tablicy ogłoszeń Internatu.

       § 29

       Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 r. na podstawie zarządzenia Dyrektora

       Szkoły.

       Regulamin Internatu

       Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej

       im. św. Królowej Jadwigi w Sandomierzu

       ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

       § 1

       Aktami prawnymi powołującymi Internat są Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

       im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu i Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi będące podstawą zapisów Regulaminu Internatu.

       § 2

       Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, współdziałającą ze szkołą w realizowaniu

       zadań dydaktycznych i wychowawczych.

       § 3

       Miesięczny koszt pobytu w Internacie określany jest w każdym roku przez Dyrektora

       Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu.

       § 4

       Internat jest instytucją katolicką, promowane są w nim wartości chrześcijańskie.

       § 5

       Praca opiekuńczo-wychowawcza w Internacie realizowana jest na podstawie Szkolnego

       Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

       § 6

       Wspólnotę Internatu tworzą wychowankowie oraz wychowawcy, i wszyscy są

       odpowiedzialni za klimat i funkcjonowanie społeczności internackiej.

       § 7

       Realizując cele i zadania opiekuńczo-wychowawcze, Internat:

       1. sprawuje opiekę nad wychowankami poza czasem zajęć szkolnych,

       2. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Internacie,

       3. kształtuje przyjazne środowisko wychowawcze wspomagające rozwój wychowanków,

       4. chroni prawa wychowanków do czasu nauki i wypoczynku,

       5. wspiera w zakresie formacji religijnej,

       6. udziela indywidualnego wsparcia mieszkańcom Internatu, w zakresie ich potrzeb i na miarę

       możliwości Internatu,

       7. współpracuje z rodzicami / prawnymi opiekunami, Dyrektorem Szkoły, pedagogiem,

       psychologiem, wychowawcami klas i innymi pracownikami szkoły.

       ROZDZIAŁ 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA INTERNATU

       § 8

       Za organizację i funkcjonowanie Internatu odpowiada Kierownik Internatu w porozumieniu z

       Dyrektorem Szkoły.

       § 9

       Internat prowadzi działalność w okresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły w

       miesiącach: od września do czerwca.

       § 10

       Opieka nad wychowankami sprawowana jest w dni nauki szkolnej od 13.00 do 8.00 i w weekendy całodobowo.

       § 11

       Internat korzysta ze stołówki szkolnej przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim

       Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej.

       ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJA ŻYCIA W INTERNACIE

       § 12 Zasady obowiązujące w Internacie

       1. Czas obowiązkowej nauki indywidualnej w ciszy jest określony jako studium. W planie

       dnia przewiduje się studium popołudniowe (16:30 – 18.00) i wieczorne (20.00-21.10)

       2. Wychowankowie spędzają czas studium w swoich pokojach lub w miejscach ustalonych z

       wychowawcami internatu,

       3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22.30 – 6.00; mieszkańcy nie korzystają w tym

       czasie z urządzeń komunikacji elektronicznej, suszarek do włosów i innych urządzeń

       powodujących hałas.

       4. Toaletę wieczorną uczniowie powinni zakończyć do godz. 22:30.

       5. Gaszenie świateł w pokojach maksymalnie o 23:00.

       6. W czasie studium wychowankowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i laptopów

       tylko do celów naukowych.

       7. W czasie zajęć lekcyjnych Internat jest zamknięty.

       8. Po zajęciach szkolnych wychowankowie mają czas wolny do rozpoczęcia studium.

       Wychodząc ze szkoły i powracając do Internatu, Uczniowie mają obowiązek wpisać ten fakt

       do „Zeszytu wyjść i powrotów”, znajdującego się w pokoju wychowawców.

       9. W czasie wolnym szczególnie zalecana jest aktywność na świeżym powietrzu, na sali

       gimnastycznej, czy siłowni.

       10. Internat umożliwia uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, odbywających się na

       terenie szkoły lub poza nią.

       11. Wychowankowie Internatu na weekendy wracają do domu lub pozostają w internacie.

       12. Wyjeżdżając na weekend do domu i po powrocie, wychowankowie odnotowują ten fakt w

       „Zeszycie wyjść i powrotów”.

       14. W przypadku późniejszego czasu powrotu, konieczny jest telefoniczny kontakt rodziców /

       prawnych opiekunów z dyżurującym wychowawcą Internatu.

       15. W terminach ustalonych w oparciu o kalendarz Szkoły (np. ferie, przerwy świąteczne,

       dłuższe weekendy) wszystkich mieszkańców obowiązuje wyjazd do domu.

       16. W ciągu tygodnia uczniowie mogą wyjechać do domu po zwolnieniu przez rodziców /

       prawnych opiekunów z zajęć szkolnych i uzgodnieniu czasu wyjazdu z dyżurującym

       wychowawcą Internatu.

       17. W przypadku choroby wychowankowie wyjeżdżają do domów.

       18. Wychowankowie są zakwaterowani w jedno, dwu, trzy pokojach. O sposobie

       zakwaterowania w pokojach decyduje Kierownik Internatu.

       19. Kształtowaniu odpowiednich postaw społecznych służą dyżury wychowanków

       wyznaczane i egzekwowane przez Sejmik Internacki przy asystencji wychowawców. Mieszkańcy Internatu podejmują dyżury: stołówkowy - rozkładanie posiłków i sprzątanie po kolacji; zmywakowy – zmywanie po kolacji; liturgiczny – prowadzenie modlitw wieczornych; porządkowy – sprzątanie korytarza, pokoju nr 4, łazienek i toalet.

       20. Mieszkańcy korzystają z mebli i sprzętu stanowiącego wyposażenie poszczególnych

       pokoi oraz wyposażenie Internatu. Ze sprzętów audiowizualnych dostępnych w internacie

       oraz z siłowni, uczniowie korzystają każdorazowo za zgodą wychowawcy oraz wpisują ten

       fakt do „Zeszytu korzystania z siłowni i sali telewizyjnej”.

       21. Uczniowie w każdym z użytkowanych przez siebie pomieszczeń pozostawiają po sobie

       porządek.

       22. Wychowankowie mogą za zgodą rodziców korzystać z własnych laptopów.

       23. Zmiany w umeblowaniu pokojów mogą być dokonywane tylko za zgodą wychowawcy

       Internatu.

       24. W sytuacji zawinionych zniszczeń, koszty naprawy (zakupu), pokrywane są przez

       rodziców / prawnych opiekunów mieszkańców.

       25. Internat zapewnia trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.

       Uczestnictwo w posiłkach jest obowiązkowe.

       26. Kolację rozpoczyna i kończy wspólna modlitwa.

       27. W godzinach wieczornych praktykowana jest krótka wspólna modlitwa w kaplicy, którą prowadzą

       wyznaczeni wcześniej wychowankowie lub dyżurujący wychowawca.

       28. Raz w tygodniu, w ustalonym przez Kierownika czasie, mogą odbywać się spotkania

       wspólnoty internackiej, w celu przekazania istotnych informacji, integracji mieszkańców czy

       realizacji zadań wychowawczych.

       29. W internacie obowiązuje całkowity zakaz:

       a) palenia papierosów, e-papierosów,

       b) używania, posiadania narkotyków, środków odurzających i innych substancji

       uznanych za niebezpieczne,

       c) przebywania na terenie Internatu pod wpływem narkotyków lub innych substancji

       odurzających,

       d) używania, posiadania, przebywania w Internacie pod wpływem alkoholu,

       e) posiadania narzędzi i przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne,

       f) używania wulgaryzmów.

       30. Niedopuszczalna jest jakakolwiek przemoc fizyczna, słowna lub psychiczna wobec

       innych mieszkańców Internatu, wychowawców i innych pracowników szkoły.

       ROZDZIAŁ 4. MIESZKAŃCY INTERNATU

       § 13

       Zasady rekrutacji do Internatu

       1. Internat przeznaczony jest dla uczniów, którzy zostali przyjęci do Katolickiego Liceum

       Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu lub do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu

       2. O przyjęciu do Internatu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcami

       Internatu.

       3. Liczba miejsc w Internacie jest ograniczona.

       4. Kandydat ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Internatu i przestrzegania go.

       § 14

       Zasady rezygnacji z pobytu w Internacie

       Rezygnacja z pobytu w Internacie winna być poprzedzona pisemnym wnioskiem rodziców /

       prawnych opiekunów) do Dyrektora Szkoły minimum dwa tygodnie przed planowaną zmianą.

       § 15

       Prawa wychowanka Internatu

       Wychowanek Internatu ma prawo do:

       1. akceptacji i poszanowania godności osobistej,

       2. życzliwego i podmiotowego traktowania,

       3. rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań i zdolności,

       4. korzystania z opieki i wsparcia wychowawców Internatu,

       5. wyjścia z Internatu w czasie wolnym do godz. 16.30 w dni nauki i przeznaczonym na to czasie
        w weekendy.

       6. do późniejszego powrotu do Internatu w uzasadnionych przypadkach (np. zajęcia

       pozalekcyjne, wizyta u lekarza), na podstawie pisemnego zwolnienia przez rodziców /

       prawnych opiekunów w dzienniku elektronicznym, w wersji papierowej lub w wiadomości

       sms do dyżurującego wychowawcy.

       § 16

       Obowiązki wychowanka Internatu

       Obowiązkiem mieszkańca jest:

       1. zapoznanie z Regulaminem Internatu i stosowanie się do zawartych w nim zapisów,

       2. postępowanie zgodne z zasadami moralności chrześcijańskiej,

       3. dbanie o dobre imię Szkoły i Internatu,

       4. stosowanie zasad dobrego wychowania w Internacie i poza nim,

       5. dbanie o atmosferę życzliwości, wzajemnego zaufania, zrozumienia i wzajemnej pomocy,

       6. przestrzeganie planu dnia oraz stosowanie się do poleceń wychowawców

       7. sumienne i odpowiedzialne wypełnianie dyżurów, a także troska o utrzymanie porządku w

       pokojach i miejscach wspólnego użytkowania,

       8. aktywne uczestnictwo w życiu religijnym Internatu określonym w planie dnia i czynny

       udział w uroczystościach i spotkaniach organizowanych na terenie Internatu i poza nim,

       9. szanowanie cudzej własności i zwracanie rzeczy pożyczonych,

       10. sumienne i osobiste odnotowywanie każdego wyjścia lub wyjazdu z Internatu w

       dokumencie, jakim jest „Zeszyt wyjść i powrotów” oraz potwierdzenie powrotu poprzez

       wpisanie godziny  i złożenie czytelnego podpisu,

       11. ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmioty, które przywozi do Internatu,

       12. zachowanie ciszy nocnej ( od 22.30 do 6.00),

       13. przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń komunikacyjnych,

       14. przestrzeganie zasad stosowności estetyki wyglądu poprzez:

       a) noszenie schludnego stroju szkolnego,

       b) noszenie galowego stroju szkolnego podczas uroczystości,

       c) korzystania na terenie Internatu ze zmiennego obuwia miękkiego (np. kapcie)

       d) nie noszenia symboli i znaków wyrażających sprzeciw wobec wartości

       chrześcijańskich.

       15. uporządkowanie spraw internackich przed zakończeniem roku szkolnego, co zostaje

       potwierdzone wpisem Kierownika lub wychowawcy do karty obiegowej.

       ROZDZIAŁ 7. NAGRODY I KONSEKWENCJE

       § 17

       Nagrody

       Troska o dobre imię Internatu, sumienne wypełnianie podjętych zobowiązań, tworzenie

       przyjaznej atmosfery, utrzymywanie porządku w pokojach czy różne inicjatywy na rzecz

       społeczności internackiej, są nagradzane:

       1. wpisem pochwały do dziennika elektronicznego,

       2. pochwałą Kierownika Internatu lub Dyrektora Szkoły,

       3. dyplomem,

       4. listem pochwalnym do rodziców,

       5. nagrodą rzeczową.

       § 18

       Konsekwencje

       Destrukcyjna, uwłaczająca godności postawa mieszkańca, jego nieodpowiedni stosunek do

       obowiązków, łamanie zasad niniejszego regulaminu może skutkować następującymi

       konsekwencjami:

       1. upomnieniem ustnym wychowawcy Internatu,

       2. wpisem uwagi do dziennika elektronicznego,

       3. upomnieniem Kierownika Internatu

       4. upomnieniem Dyrektora Szkoły,

       5. powiadomieniem rodziców / prawnych opiekunów,

       6. pełnieniem dodatkowego dyżuru,

       7. warunkowym pobytem w internacie na zasadach określonych w kontrakcie,

       8. odmową miejsca w Internacie na rok następny,

       9. skreśleniem z listy wychowanków.

       § 19

       Skreślenie z listy wychowanków

       Mieszkaniec jest skreślony z listy wychowanków w przypadku:

       1. zaistnienia przyczyn uzasadniających skreślenie z listy uczniów Liceum lub Szkoły Podstawowej zgodnie ze Statutem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Sandomierzu i Statutem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Sandomierzu.

       2. pisemnego wniosku rodziców / prawnych opiekunów złożonego do Dyrektora Szkoły, minimum tydzień przed planowaną zmianą.

       ROZDZIAŁ 7. RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE

       § 20

       Prawa Rodziców / Prawnych Opiekunów

       Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:

       1. bieżących kontaktów z Kierownikiem i wychowawcami Internatu,

       2. informacji o postawie i zachowaniu swojego dziecka,

       3. zwalniania dziecka w uzasadnionych sytuacjach i we wskazany w regulaminie sposób u

       dyżurującego wychowawcy,

       4. odwiedzin w pokojach w czasie wolnym uczniów, nie dłużej niż do godz. 20.00 (lecz nie w

       czasie pandemii).

       § 21

       Obowiązki Rodziców / Prawnych Opiekunów

       Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:

       1. zapoznania się z zapisami niniejszego regulaminu,

       2. regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Internacie,

       3. uczestniczenia w zebraniach z Dyrektorem i wychowawcami Internatu.

       4. przedstawiania wychowawcom rzetelnej informacji zdrowotnej wychowanka oraz innej,

       mogącej mieć wpływ na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w relacjach z dorosłymi,

       5. aktywnej współpracy z wychowawcą Internatu poprzez systematyczny kontakt osobisty,

       telefoniczny lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

       6. przygotowania niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania dziecka w warunkach

       Internatu.

       7. osobistego odebrania wychowanka zgłaszającego niedyspozycję zdrowotną lub

       przekazania pisemnej zgody na samodzielny powrót wychowanka do domu (w dzienniku

       elektronicznym lub wiadomości sms wysłanej do dyżurującego wychowawcy),

       8. informowania Kierownika Internatu lub bezpośrednio administracji szkoły, o czasie

       nieobecności wychowanka, celem odliczenia opłat za okres nieobecności w Internacie

       (minimum trzy dni).

       § 22

       Współpraca Rodziców / Prawnych Opiekunów z Wychowawcami

       Zasady stałego kontaktu i współpracy rodziców / prawnych opiekunów i wychowawców

       ustalane są podczas zebrania wspólnego i rozmów indywidualnych.

       Rozdział 8. KIEROWNIK INTERNATU

       § 23

       Prawa i obowiązki Kierownika Internatu:

       1. Kierownik Internatu wyznacza dyżury wychowawcom.

       2. Czuwa nad właściwym prowadzeniem dokumentacji Internatu.

       3. W przypadku choroby wychowanka, po wcześniejszej pisemnej lub telefonicznej prośbie

       rodziców / prawnych opiekunów, zgłasza czas nieobecności ucznia do administracji szkoły.

       4. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Internatu przez wychowawców i

       wychowanków.

       5. Organizuje wybory przewodniczącego Internatu

       6. Dokonuje przydziału mieszkańców do poszczególnych pokoi.

       7. Nadzoruje wyznaczanie dyżurów wychowankom Internatu przez Sejmik.

       8. Dba o zaopatrzenie w środki higieniczne w Internacie.

       9. Zapoznaje mieszkańców Internatu z zasadami zawartymi w Regulaminie, instrukcjach BHP

       obiektu, zasadach bezpieczeństwa.

       10. Ma prawo dokonywania zmian w przydziałach pokojów w trakcie roku szkolnego.

       Rozdział 9. WYCHOWAWCY INTERNATU

       § 24

       Prawa Wychowawcy

       Wychowawca Internatu ma prawo:

       1. diagnozowania sytuacji wychowawczej i wsparcia w tym zakresie Dyrektora Szkoły,

       pedagoga i psychologa szkolnego,

       2. formułowania uwag i egzekwowania postaw i zachowań uczniów zgodnych z zapisami

       Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu,

       3. stosowania nagród i konsekwencji zgodnie z regulaminem

       4. planowania i dokonywania zmian w harmonogramie dnia, zgodnie z kalendarzem Szkoły i

       Internatu,

       5. uzyskiwania informacji o planowanych wyjściach szkolnych od ich organizatorów,

       6. zgłaszania do Kierownika Internatu lub Dyrektora uwag dotyczących bazy lokalowej i

       wyposażenia Internatu,

       7. doskonalenia zawodowego w formach szkoleń, konferencji i warsztatów,

       8. współpracy z Dyrektorem Szkoły w zakresie rekrutacji do Internatu i skreślania z listy

       mieszkańców,

       9. współpracy z Dyrektorem, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym,

       10. wyboru metod pracy wychowawczej,

       11. ustanowienia zakazu wobec ucznia oraz wyznaczenia mu dodatkowego dyżuru,

       12. Dyrektor oraz wychowawca, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, mają prawo

       komisyjnie, w obecności ucznia, skontrolować jego rzeczy osobiste.

       § 25

       Obowiązki wychowawcy

       Wychowawca Internatu ma obowiązek:

       1. sprawowania opieki nad mieszkańcami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu i

       nauki,

       2. tworzenia przyjaznego klimatu wychowawczego,

       3. systematycznej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków,

       przekazywania rodzicom informacji, w tym formułowania uwag krytycznych dotyczących

       zachowania

       ich dziecka,

       4. przedstawiania w Szkolnym Zespole Wychowawców sytuacji mieszkańców, szczególnie w

       zakresie nagród i kar,

       5. prowadzenia dokumentacji w zakresie opieki i wychowania, którą stanowią:

       a) dziennik zajęć Internatu,

       b) zeszyt wyjść i powrotów mieszkańców Internatu,

       c) zeszyt pochwał i uwag,

       d) zeszyt korzystania z siłowni i sali telewizyjnej.

       e) zeszyt protokołów

       f) zeszyt informacyjny

       6. udzielania indywidualnego wsparcia zgodnie z potrzebami wychowanka,

       7. dbałości o stan techniczny i estetyczny powierzonych miejsc w Internacie,

       8. zastosowania Procedur postępowania w przypadku zauważenia u Uczniów zachowań

       niepożądanych takich jak: spożywanie, posiadanie alkoholu, narkotyków i innych substancji

       odurzających, popełnienia czynu karalnego, palenia papierosów, używania wulgaryzmów

       słownych, agresji fizycznej.

       § 26

       Odpowiedzialność służbowa Wychowawcy

       Wychowawca Internatu odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły.

       Rozdział 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       § 27

       Regulamin ustalany jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z wychowawcami Internatu.

       § 28

       Ogłoszenie Regulaminu następuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz

       wywieszenie na tablicy ogłoszeń Internatu.

       § 29

       Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 r. na podstawie zarządzenia Dyrektora

       Szkoły.

      • Lorem ipsum dolor

      • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

       •  Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis
       •  Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus
       •  Suspendisse bibendum dignissim justo
       •  Sed mattis ligula et sem egestas rutrum

       Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

    • Lorem ipsum dolor

      • Morbi volutpat enim
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

      • Placerat ipsum
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

      • Aliquam congue fermentu
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

      • Placerat ipsum
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

      • Morbi volutpat enim
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum

      • Aliquam congue fermentu
      • Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum