• Biofeedback

     • Zgoda rodziców

     • Imię i nazwisko rodziców, opiekunów

      ……………………………………………………………………………………….

       Adres zamieszkania

      …………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………….

       

       

       

       Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………………..

      w zajęciach terapii metodą BIOFEEDBACKA.

      Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań neurologicznych oraz posiadam niezbędną wiedzę

      na temat tej metody zajęć. Wiem również, że terapia może się zakończyć bez oczekiwanego

      sukcesu.

      Sandomierz, dnia……………………….       Podpis rodzica/opiekuna prawnego   …………………………………….